Inspiration till övertänkta beslut, investeringar och relevanta naturskyddspolicyer med högprecisionsdata

 

Kartläggning av biologisk mångfald och andra naturvärden

 

Hög biologisk mångfald är en nyckelfaktor i skogsbruket. Kommande generationer kommer att nyttja de livsmiljöer vi lämnar till dem. Identifiering av mångfald kräver exceptionell biologisk och teknologisk insikt. Arbonaut har lagt ner betydande resurser på att utveckla indikatorer på mångfald som hjälper till att identifiera höga naturvärden. Vi använder laserskanning, olika typer av bakgrundsmaterial och sofistikerade fjärranalysmetoder för identifiering av mångfald, natur- och kulturvärden i din skog. På basen av våra analysresultat kan du göra faktabaserade beslut angående ekonomi och miljö i din skog.

 

Skog som kolsänkor

 

Implementeringen av olika koldioxidprojekt eller REDD+-initiativ kräver tillförlitlig information. Arbonaut tillhandahåller tekniskt stöd till projektdesigners allt från grundutvärdering till årsrapportering. Vi mäter kollager genom att förlita oss på artificiell intelligens (AI), fjärranalys och fältmätningsdata. Vår metod för bedömning av kolförråd och förändringar (MRV) följer internationella bästa praxis och standarder. Genom koldioxidkompensation kan industrin smidigare övergå från fossila råvaror till förnybara. Certifierade koldioxidkrediter som genererats genom att undvika avskogning och restaurering av skogar är viktiga för att uppnå globala miljömål. Med våra innovationer stöder vi denna utveckling.

 

Övervakning av markanvändning och marktäckning

 

Skogsbruk och skogsekosystemtjänster erbjuder ett komplement till annan ekonomisk verksamhet och markanvändning. Skogsövervakning i nästan realtid gör att du kan gör ingrepp för att stoppa avskogning och skogsförstöring. Arbonaut utför kartläggning av markanvändning och täckning i olika skalor genom att använda lämpliga satellitdatakällor. Alla kartprodukter genomgår en noggrannhetsbedömningsprocess. Vi integrerar satellitlandövervakningssystem som ger dig möjligheter att spåra markanvändning och förändringar i landskapet över tid.