Metsien arvon määrittäminen parempia päätöksiä, investointeja ja suojelukäytänteitä varten

 

Monimuotoisuuden mittaaminen

 

Elinympäristöjen monimuotoisuuden säilyttäminen tuleville sukupolville on hyvän metsänhoidon tärkeimpiä asioita. Monimuotoisuuden mittaaminen koetaan joskus haasteelliseksi, mutta Arbonautin kehitysprojektien tuloksena pystymme nykyään tunnistamaan tärkeät elinympäristöt luotettavasti. Menetelmä hyödyntää laserkeilausta, muita kaukokartoitus- ja taustakartta-aineistoja monimuotoisuuden ja taloudellisten hoitotavoitteiden yhteensovittamiseksi.

 

Metsien hiilinielujen seuranta

 

Metsien hiilensidonnan edistäminen osana ilmastonmuutoksen torjuntaa vaatii luotettavaa tietoa lähtötilanteesta ja seurantamenetelmiä muutosten todentamiseksi. Arbonaut tukee hiilinieluhankkeita kartoittamalla metsäbiomassan muutoksia päästöjen vertailutasojen määrittämiseksi ja raportoimiseksi. Maanpäälliset hiilivarastot ja niiden muutokset mitataan tekoälyyn, kaukokartoitukseen ja maastomittauksiin perustuvalla menetelmällä, joka noudattaa kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja täyttää sertifiointivaatimukset. Metsäkadon vähentämisen ja metsänistutusten avulla voidaan saavuttaa kansainvälisesti sovitut päästövähennystavoitteet. Päästövähennyskauppa mahdollistaa teollisuudelle sujuvan siirtymän fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti vähäpäästöisiä energiaratkaisuja.

 

Maankäytön kartoitus ja luokitus

 

Kestävä metsätalous ja metsänsuojelun mahdollistamat ekosysteemipalvelut täydentävät muita maankäyttöön liittyviä elinkeinoja. Ajantasainen metsäpeitteen seuranta mahdollistaa tehokkaiden toimenpiteiden suunnittelun metsäkadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Arbonaut hyödyntää erilaisia satelliittikuva-aineistoja maankäytön ja -peitteen kartoituksessa. Karttatuotteille määritellyt tarkkuusvaatimukset todennetaan laadunvarmistuksen kautta. Arbonautin tuottamien seurantajärjestelmäpalveluiden avulla maankäyttöä ja maanpeitteen muutoksia voidaan seurata aluetasolla.